Toggle navigation

Disclaimer

Het gebruik van de website http://www.jaarverslagjeugdhulp.be - die wordt beheerd door het agentschap Jongerenwelzijn – is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze kunnen op elk moment eenzijdig worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze websites of die u verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. U kunt geen rechten ontlenen aan de juridische documenten en regelgeving die op deze websites ter beschikking worden gesteld.

De via deze websites ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad hebben rechtskracht.

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van deze websites, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
Uitsluitend ter informatie bevatten de websites hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De Vlaamse overheid aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

De websites alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') worden beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom. U hebt het recht de informatie op de websites voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van het agentschap Jongerenwelzijn. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Het is mogelijk dat deze websites gebruik maken van ‘cookies’, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de sites en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een ‘cookie’ wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.

Indien er via de websites informatie beschikbaar is met persoonsgegevens, worden deze persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend;
- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
- We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.