Toggle navigation

Voor u ligt het intersectorale jaarverslag jeugdhulp 2017. Een werk waarin de zes sectoren van integrale jeugdhulp samen naar buiten treden en dat het aanbod van de verschillende sectoren samenbrengt, in woord maar ook in cijfers. Cijfers die uit diverse bronnen komen, ingevuld door verschillende gebruikersgroepen en met verschillende doeleinden.

Er zijn gelijkenissen, maar ook verschillen. Gelijkenissen zoals een aantal cliëntkenmerken, verschillen in de manier waarop ze worden geregistreerd. Verschillen in registratiesystemen, gelijkenissen in jongeren die erin geregistreerd worden. Vergelijking tussen onderdelen van voorliggend jaarverslag is dus lastig.

Er wordt getracht per onderdeel ongeveer dezelfde dimensies (regio, leeftijd …) weer te geven maar toch zijn er bedenkingen mogelijk bij het zoeken naar de exacte coherentie tussen verschillende onderdelen van dit verslag. Dit heeft diverse redenen:

  1. Dezelfde zaken kunnen op verschillende manieren bevraagd worden. Zelfs iets ogenschijnlijk eenvoudig als leeftijd kan op diverse manieren bekeken worden: bij aanvang, einde of tijdens hulpverlening, op 31/12 van het betreffende jaar…? Ook de manier van verzamelen kan verschillen: optionele versus verplichte velden. Zelfs de manier van tellen kan verschillen: unieke jongeren of niet. We hebben ernaar gestreefd zoveel mogelijk te werken met unieke tellingen, tenzij anders vermeld.
  2. De maturiteit van de verschillende systemen is logischerwijs niet gelijklopend waardoor de datakwaliteit verschilt. Datakwaliteit is een proces van jaren. Beginnende systemen kunnen dus nog niet genoeg zekerheid bieden dat de data correct en betrouwbaar zijn, zoals langer ingeburgerde systemen.
  3. Het niet-veralgemeende gebruik van een unieke sleutel voor dezelfde jongere maakt dat op dit moment geen uitspraken mogelijk zijn over welke jongeren waar opduiken in de jeugdhulp, noch over waar jongeren terecht komen als ze deze of gene hulpverlening ontvangen hebben. Dit maakt uitspraken over het werkelijke bereik van de jeugdhulp lastig omdat ze altijd in grootteorde moeten spreken en niet exact kunnen zijn.
  4. Correcties om bovenstaande vaststellingen op te vangen, hebben een trage reactietijd. Conclusies die nu getrokken worden, kunnen pas ten volle opleveren als er naar gehandeld wordt vóór het begin van het volgende kalenderjaar, anders is er opnieuw een jaar voorbij.

Om de diverse tabellen te kunnen plaatsen t.o.v. de populatie van jongeren in Vlaanderen wordt hier de verdeling getoond van de jongeren per leeftijd en per regio. Voor Brussel is de 30%-regel gehanteerd.

Jongeren in Vlaanderen per regio en per leeftijd

 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant-Brussel

West-Vlaanderen

Totaal

%

0-5 jaar

125.776

52.706

95.663

104.734

68.987

447.866

27,10%

6-11 jaar

127.309

55.790

101.477

108.248

73.501

466.325

28,30%

12-17 jaar

115.735

52.828

93.586

99.866

70.279

432.294

26,20%

18-21 jaar

81.019

37.160

65.495

68.200

52.059

303.933

18,40%

Totaal

449.839

198.484

356.221

381.048

264.826

1.650.418

 

%

27,26%

12,03%

21,58%

23,09%

16,05%

 

 

Deze versie van het intersectoraal jaarverslag is de eerste die een vergelijking mogelijk maakt met het voorgaande jaar. Waar vergelijking mogelijk is, wordt dit aangegeven in de tekst en is de belangrijkste evolutie geschetst. Waar vergelijking moeilijker is, wordt uitgelegd waarom dit zo is. Het vorige jaarverslag is te vinden op http://jaarverslagjeugdhulp.be/2015.

Het intersectoraal jaarverslag is in een site gegoten omdat tijdens de voorbereidingen bleek dat een klassieke , lineaire aanpak te beperkend was. De site is opgebouwd rond de centrale procestekening van de jeugdhulp in Vlaanderen. Door te klikken op de onderdelen van de tekening, kan men de betreffende informatie raadplegen.

 

Lijst van gebruikte afkortingen
AWW Algemeen Welzijnswerk
BJB Bijzondere Jeugdbijstand
CAH Diensten Crisishulp Aan Huis
CAP Centraal Aanmeldpunt (gemeenschapsinstellingen)
CAW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CIG Centrum voor Integrale Gezinszorg
CKG Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding
COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
DOP Dienst Ondersteuningsplan
GV  Gemandateerde Voorziening
HCA Herstelgerichte en Alternatieve Afhandeling
ICM Interveniërend Casemanagement
IJH Integrale Jeugdhulp
IMB Individuele Materiële Bijstand
IRPC Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie
ITP Intersectorale Toegangspoort
JAC Jongeren Advies Centrum
JWZ Jongerenwelzijn
K&G Kind & Gezin
mano Maatschappelijke Noodzaak
MDT Multidisciplinair Team
MFC Multifunctioneel Centrum
MOF Een als misdrijf omschreven Feit
NRTJ Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
OCJ Ondersteuningscentrum voor Jeugdzorg
OCM Observerend Casemanagement
OOOC Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum
OVBJ Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg
PAB Persoonlijke-Assistentiebudget
RTJ Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
SDJ Sociale dienst voor de gerechtelijke jeugdhulpverlening
TM Typemodule
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VIST Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing
VK Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
VOS Verontrustende Situatie